Regulamin

Regulamin kwiaciarni internetowej Kwiaty&Miut

Informacje ogólne

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Kwiaciarnia internetowa kwiatyimiut.pl prowadzona jest przez firmę PAPAVER Łukasz Marcinkowski z siedzibą w Wysoczce 2, 64-320 Buk i głównym punktem obsługi w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 11/1, 60-514 Poznań, identyfikującą się numerami NIP: 7772814433, REGON: 360471835, zwaną dalej Kwiaty&Miut.
 2. Dane kontaktowe:
  a) adres do korespondencji: ul. Szamarzewskiego 11/1, 60-514 Poznań
  b) adres e-mail: sklep@kwiatyimiut.pl
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, zasady wykonywania tych Umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 4. Kwiaciarnia prowadzi sprzedaż kwiatów, w szczególności bukietów oraz kwiatów doniczkowych, a nadto sprzedaż akcesoriów do uprawy i pielęgnacji roślin, akcesoriów florystycznych, a także akcesoriów upominkowych, w szczególności kartek upominkowych, ceramiki, świec, wyrobów szklanych oraz wiklinowych.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:

 1. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający założenie Konta.
 2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, a w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie zawiera Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Konsument – Klient, będący osoba fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Kwiaciarnią, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto Klienta w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 7. Kwiaciarnia – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAPAVER Łukasz Marcinkowski z siedziba w Wysoczce 2, 64-320 Buk, NIP: 7772814433, REGON 360471835.
 8. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Kwiaciarnię za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Kwiaciarni cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, bądź usługa mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Kwiaciarnią.
 10. Przedsiębiorca – Klient, który dokonuje czynności prawnej z Kwiaciarnią, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin.
 12. Sklep Internetowy – sklep dostępny na stronie internetowej kwiatyimiut.pl.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Kwiaciarnią za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży z Kwiaciarnią.

§ 3. Wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest:

 1. Urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Włączona obsługa JavaScript.
 4. Akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia Zamówienia).

§ 4. Informacje ogólne

 1. Kwiaciarnia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Kwiaciarni nie wymaga zakładania Konta.
 3. Zdjęcia Produktów umieszczone na stronie internetowej Kwiaciarni należy traktować jako poglądowe.
 4. Prezentowane na stronie Sklepu Internetowego treści nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a poczytywane winne być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert i określenia w nich specyfikacji zamawianego Produktu.
 5. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronie internetowej Kwiaciarni. Złożenie Zamówienia nie wymaga zakładania Konta.
 6. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych osobowych i adresowych umożliwiających weryfikację Klienta oraz realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Kwiaciarnia potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail, wiadomości zawierającej dane Klienta oraz przedmiot Zamówienia.
 7. W Formularzu Zamówienia należy wskazać:
  a) imię i nazwisko, ewentualnie nazwę firmy oraz NIP Klienta;
  b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  c) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony Produkt.
 8. Klient odpowiada za prawidłowość i zgodność danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia.
 9. Składając Zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych Produktów.
 10. Po złożeniu i weryfikacji Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji Zamówienia. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Kwiaciarni o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 11. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Kwiaciarnia potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres e-mail podany przez Klienta.
 12. Warunkiem realizacji Zamówienia jest zapłata przez Klienta w całości ceny, o której mowa w 5 Regulaminu.
 13. Paragon fiskalny jest wystawiany dla każdego złożonego i opłaconego Zamówienia. Dostarczenie faktury VAT następuje na życzenie Klienta.

Sklep

§ 5. Cena

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport oraz dostarczenie), o której Klient jest informowany przez Kwiaciarnię w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Kwiaciarnia może organizować promocje w postaci kodów rabatowych oraz programów lojalnościowych. Warunki promocji mogą różnić się od warunków sprzedaży i są wiążące w momencie złożenia Zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać kody rabatowe na zasadach określonych przez Kwiaciarnię. Warunkiem uzyskania kodów rabatowych przez Klienta jest obserwowanie naszej strony na facebook oraz instagramie oraz wpisanie uzyskanego kodu w formularzu zamówienia.

§ 6. Forma płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) Płatność przelewem na wskazane konto bankowe Kwiaciarni,
  b) Płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU.pl, będącej własnością PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;
  c) Płatność elektroniczna za pośrednictwem platformy www.PayPal.com, której właścicielem jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L 2449.
 2. Klient jest informowany o przyjęciu i zaksięgowaniu płatności wiadomością e-mail na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia.
 3. Warunkiem wydania Produktu jest zapłata w całości za Produkt i dostawę.

§ 7. Dostawa

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu w dni robocze.
 3. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji dostawy Produktu spowodowane podaniem błędnych bądź niepełnych danych Klienta.

§ 8. Zakładanie Konta

 1. Kwiaciarnia umożliwia Klientom założenie i korzystanie z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem kwiatyimiut.pl.
 2. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Klient może zarejestrować Konto po skorzystaniu z formularza interaktywnego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem kwiatyimiut.pl lub podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Zarejestrowanie Konta w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, a także realizacji i obsługi Zamówień złożonych w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
 5. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, na adres poczty elektronicznej podanej w tym formularzu, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta.
 6. Logowanie się do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Kwiaciarni.

Reklamacje i zwroty

§ 9. Reklamacja i rękojmia

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Kwiaciarnia ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności na podstawie przepisów dotyczących rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Kwiaciarni.
 4. W reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 5. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów
  z Zamówieniem należy zgłaszać w dniu doręczenia. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.
 6. Kwiaciarnia ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Kwiaciarnia może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy Produktu pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa Produktu jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na brak określonych kwiatów), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Kwiaciarnia zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 8. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, można składać na adres poczty elektronicznej Kwiaciarni sklep@kwiatyimiut.pl.
 9. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta lub w Formularzu Zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Kontalub w Formularzu Zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych
  z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Kwiaciarnia zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 11. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów oświadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 12. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

§ 10. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności bukiet kwiatów, dekoracja kwiatowa;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w szczególności kwiaty, bukiety kwiatów, dekoracje kwiatowe;
  c) w której Kwiaciarnia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W przypadkach innych niż opisane w ust. 2 odstąpienie od Umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia Produktu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Kwiaciarnię do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Kwiaciarnię sposób dostawy Towaru, Kwiaciarnia nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kwiaciarnia zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego Produktu do Klienta.
 7. Kwiaciarnia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Kwiaciarnia zwraca płatność w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwiaciarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

Postanowienia końcowe

§ 11. Newsletter

 1. Kwiaciarnia prowadzi Newsletter w celu wysyłana Klientom informacji handlowych drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i wymaga świadomej oraz jednoznacznej zgody Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa informującego w szczególności o zasadach korzystania z usługi oraz gromadzeniu danych osobowych Klienta.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Kwiaciarni, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kwiatyimiut.pl.
 5. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja handlowa, dotycząca w szczególności asortymentu oraz usług oferowanych przez Kwiaciarnię, aktualnych promocjach i programach lojalnościowych oraz nowościach i aktualnościach.

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest PAPAVER Łukasz Marcinkowski z siedziba w Wysoczce 2, 64-320 Buk, NIP: 7772814433, REGON 360471835.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie zakładania Konta oraz dostarczenia informacji handlowych w formie elektronicznej w postaci usługi Newsletter jest zgoda Klienta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i wykonania Umów Sprzedaży na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania Umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  b) rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  d) archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  e) świadczenia usługi Newsletter, o której mowa w 11 Regulaminu.
 5. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  b) podmiotom umożliwiającym Kwiaciarni dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  e) podmiotom wspierającym Kwiaciarnię w prowadzonej działalności na zlecenie Kwiaciarni, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Kwiaciarni.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej uprzednio zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

§ 13. Cookies

 1. Kwiaciarnia wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (komputerze, telefonie lub innym urządzeniem, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) podczas przeglądania strony Sklepu Internetowego.
 2. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym z urządzenia, na którym zostały zapisane.
 3. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań Klienta oraz badanie ruchu Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane po udzieleniu zgody Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, bądź zaznaczenie odpowiedniego checkboxa informującego o wykorzystywaniu plików cookies w Sklepie Internetowym.
 5. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takiej jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia plików cookies korzystanie ze Strony Internetowej może być dla Klienta mniej wydajne.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Kwiaciarni.
 3. Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności z powodu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, informacji dotyczących Kwiaciarni, bądź innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą opublikowane na stronie internetowej Kwiaciarni. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną przekazane Klientowi przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu. Klientom, którzy dokonali w Sklepie Internetowym rejestracji Konta, informacje o zmianach Regulaminy zostaną przesłane na adres e-mail wskazany w ustawieniach Konta. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, właściwe jest prawo polskie.

Płatności cykliczne

§ 15. Abonament

1. Klient/Użytkownik zawierając umowę z firmą: PAPAVER Łukasz Marcinkowski z siedzibą w Wysoczce 2, 64-320 Buk i głównym punktem obsługi w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 11/1, 60-514 Poznań, identyfikującą się numerami NIP: 7772814433, REGON: 360471835, zwaną dalej Kwiaty&Miut, oraz wybierając określony pakiet/usługę/abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

2. Wysokość pobranej kwoty zależy od opcji wybranej przez kupującego w momencie zawarcia transakcji kupna wybranego abonamentu.

3. Anulowanie płatności cyklicznej może nastąpić poprzez anulowanie subskrybcji w banku, lub zgłoszenie informacji drogą mailową na adres sklep@kwiatyimiut.pl.

4. Dane karty, przekazywane przez kupującego przechowywane są przez:
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.4.

5. Klient/Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

6. Reklamacje transakcji należy zgłaszać na adres sklep@kwiatyimiut.pl.
Zasady reklamacji abonamentu pozostają zgodne z regulaminem kwiaciarni internetowej Kwiaty&Miut.

Zamknij
Zamknij

Koszyk (0)

Koszyk jest pusty Brak produktów w koszyku.

EN

Kwiaty&miut

To nie tylko kwiaciarnia, to styl życia. Pracujemy według idei zrównoważonej florystyki. W naszym ONLINE STORE znajdziesz autorskie produkty stworzone przez zespół KWIATY&MIUT oraz od polskich rzemieślników i artystów. Staramy się, aby nasze produkty były naturalne oraz zgodne z filozofią życia blisko natury i sprawiedliwego handlu. Zapisz się do naszego biuletynu, aby być na bieżąco i w stałym kontakcie.